čtvrtek 17. října 2019

Trochu z jiného soudku: KONFERENCE HUMANITAS 2019

Dnes jsem se zúčastnila konference Humanitas, kterou pořádala Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě. Na tuto konferenci jsem se dostala díky nabídce, která mi přišla od klubu absolventů do emailu. Co se týká konference, časově probíhala od 8 hodin, kdy byl zápis všech aktivních i pasivních návštěvníků a končila kolem 4 hodiny odpolední. Program vám kompletně vypisovat nebudu, uvidíte ho níže na fotografii.
Z programu mě asi nejvíc oslovil zástupce L´archy. Zaujal mě nejen proto, že mluvil anglicky (měl i tlumočnici), ale celkově jeho přístupem, zkušenostmi a přínosem pro mě něčeho celkem nového a neznámého. Na úvodu ještě zazněla skupina Beta Band, která se skládá i z lidí s určitým handicapem, bylo to zajímavé zpestření a lepší úvod si snad ani nedovedu představit. Dále mě zaujalo spousta dalších přednášek, bohužel našly se i takové, které moji pozornost příliš neudržely a to buď kvůli celkem pro mě monotónnímu projevu, či nezajímavostí tématu. Každopádně celkově tuto akci hodnotím velice pozitivně, přínosně. Jde vidět, že určitá propojenost mezi sociálními službami je.
Co se týká ještě konference, určitě jste v programu zahlédly pauzičky. V místnosti vedle auly bylo připravené občerstvení, které připravovaly dvě organizace, z nichž si vybavuji bohužel jen Integrační středisko Sasov v Jihlavě. Občerstvení bylo skvělé, byl výběr mezi různými dezerty, saláty a podobně, plus káva, čaje a tak dále. Oběd jsem si zaplatila v místní jídelně, oběd musel být nahlášený už při přihlášce na konferenci. Jídlo jsem nefotila, nebylo by to vhodné a ani jsem neměla tu potřebu.
Yesterday I visited the Humanitas conference organized by the Polytechnic College in iglau. I got to this conference thanks to an offer that I received by absolvents club to email.  Concerning the conference, it took place from 8 am, when all active and passive visitors were registered and it ended around 4 pm. I will not list the program completely, you will see it below in the photo. Of the program, I was most impressed by L´arch. I was intrigued not only becaus ambassador spoke English (he also had an interpreter), but overall his approach, experience and benefits for me something completely new and unknown. 
At the beginning, there was a band called Beta Band, which also consists of people with a certain handicap, it was  interesting  and better start I can not even imagine. I was also interested in many other lectures, but unfortunately I found some that did not hold my attention too much, either because of a monotonous speech  or uninteresting topic. 
Anyway, I rate this event very positively, beneficially. It can be seen that there is a certain interconnection between social services. As far as the conference is concerned, you have certainly noticed pauses in the program. We had refreshments, which was prepared by two organizations, of which I unfortunately remember only the Sasov Integration Center in Iglau. The snack was great, there was a choice between different desserts, salads and the like, plus coffee, tea and so on. I paid lunch in the school canteen, lunch had to be announced at the conference application.

středa 16. října 2019

GILMORE GIRLS

V poslední době mám již všechny horké seriálové noviny za sebou a tak se postupně vracím k těm starým. S přiházejícím podzimem a nyní i blížící se zimou, jsem započala se sledováním Gilmorových děvčat. Pro mě je tento seriál typickým seriálem pro toto období a to nejen kvůli úžasným svetříkům a sakům, které obě dívky oblékají, ale i kvůli dekoracím, dýním a teplé kávě, která se do chladného počasí skvěle hodí. Na instagramu jsem se sešla s jedním názorem, že jsou spíše zimním seriálem, protože milují zimu. Tak co vy na to? :) 

I saw every new serial so I gradually return to the old ones. With the coming autumn and now the approaching winter, I began watching Gilmor's girls. For me, this series is a typical series for this period, not only because of the amazing sweaters and jackets that both girls dress, but also because of decorations, pumpkins and hot coffee, which is great for cold weather. On the instagram I met with one opinion that they are more for winter time because they love winter. So what do you think? :) 
https://www.edna.cz/runtime/userfiles/series/gilmore-girls/foto-3ad840777e0da9c88310a2d91f4b9564.png
sources: edna.cz

úterý 15. října 2019

MOJE ZÁŘÍ 2019/ MY SEPTEMBER 2019

Září bylo pro mě obdobím smutného, ale i radostného... 1. září jsem dostala můj první Red Velved dort, který byl naprosto výtečný. 8. září jsem trávila celé odpoledne s kamarádkou Májou, vyrazily jsme společně na zámek, kde probíhaly císařské manévry a zakončily jsme den v restauraci. 15. září jsem byla poprvé  na houbách a našla dva kozáky a poňuňala moji malou dvouletou sestřenku. V týdnu od 16. do 21. září probíhala akce na dekorativku v Rossmanovi. Protože jsem byla v nakupování poměrně úspěšná, o víkendu jsem točila video. 28. září jsme se vydali na pořádné houbaření, celkově jsme měli 4 plné koše. Neděli 29. září jsem trávila s Hankou u vína. Připravila jsem malé pohoštění a moc jsme si to užily. Mimo jiné jsem samozřejmě byla nakupovat v sekáči a vyrazila s kamarádkou Ivetou do Jihlavy a s další kamarádkou Ivčou a mimoušem na dlouhou podzimní procházku a po celý měsíc jsem pravidelně 3x týdně cvičila, což jsem na sobě začala pomalu poznávat i přesto, že stravu neměním... 

September was a time of sad but also joyful for me ... On September 1st I got my first Red Velved cake, which was absolutely delicious. On 8th September I spent the whole afternoon with my friend Mája, we went together to the chateau, where there were imperial maneuvers and we ended the day in the restaurant. On September 15, I was on mushrooms for the first time and found two Cossacks and I spent time with  little two-year-old cousin. In the week of September 16-21, were sales in Rossman for decorative cosmetics. Because I was quite successful in shopping, I made a video on the weekend. On 28th September we went to mushrooming, we had 4 full baskets. I spent Sunday, September 29, with Hanka and with wine. I prepared a little refreshment and we enjoyed it a lot. Among other things, I was shopping in a chisel and went with my friend Iveta to Jihlava and another friend Ivča and her baby for a long autumn walk and throughout the month I regularly sported 3 times a week, which I began to recognize slowly, even though I do not change the diet ...